Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Farmárikovia OZ


Článok I.

Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je: Farmárikovia OZ (ďalej len „Občianske združenie"
alebo „Združenie").
2. Sídlo Združenia je: Bolešov 448, 018 53 Bolešov, Slovenská republika.


Článok II.

Právna povaha - postavenie Združenia
1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť
a pôsobnosť na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá má
vlastnú právnu subjektivitu.
2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto
zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.


Článok III.

Ciele a činnosti Združenia
1. Cieľom Združenia je vykonávať, zabezpečovať a podporovať všeobecne prospešné
aktivity v spoločnosti, najmä: vzdelávanie, šport, ekológia, kultúra, umenie, ochrana
a podpora zdravia, podpora zdravotne znevýhodnených osôb, ochrana a rozvoj
životného prostredia, veda a výskum, podpora dospelých a mládeže v zdravom
životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich
členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. Ďalším
cieľom Občianskeho združenia je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami
a cieľmi Občianskeho združenia. Združenie má taktiež záujem vytvárať materiálne,
technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, kultúrnych,
informačných, sociálnych, umeleckých, ekologických, záujmových, vzdelávacích,
zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny
obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii
športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, umeleckých, ekologických,
výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít,
činností a podujatí.
2. Činnosť Združenia sa realizuje najmä:
a) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami,
3
Stanovy občianskeho združenia Farmárikovia OZ
b) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja životného prostredia, ekológie,
environmentálnej výchovy, udržateľnosti a obnoviteľnosti zdrojov energie
a recyklácie použitých vecí,
c) aktivitami na realizáciu, presadzovanie, rozvoj a propagáciu ekologických
projektov, environmentálneho spôsobu žitia aj so zameraním na znižovanie
energetickej náročnosti a sebestačnosti v súvislosti s bývaním a so životom
d) vydávaním a distribúciou vzdelávacích publikácií,
e) vytvorením a prevádzkovaním priestoru pre oddych a trávenie voľného času -
komunitnej záhrady, minifarmy, náučno-edukačného tematického parku, zvieracej
farmy ZOO, rybníku, jazdiarne a iných,
f) poskytovaním vzdelávacích programov a školení, zameraných na environmentálnu
výchovu, trvalú udržateľnosť, zdravú výživu a vidiecke zručnosti,
g) podporou a výstavbou športovísk, ihrísk, štadiónov, plavární, telocviční,
tréningových centier a iných miest určených pre realizáciu rôznych
voľnočasových, pohybových a športových aktivít,
h) organizovaním, vykonávaním, zabezpečovaním a podporovaním športových
a telovýchovných aktivít, činností a podujatí so zameraním najmä na
lukostrelectvo, laseršport, vodné športy a adventure golf,
i) vytvorením priestoru pre výchovu, vzdelávanie, poznávanie, komunikáciu, pohyb,
umenie a výskum pre deti a mládež,
j) hospodárskou činnosťou - zbierky, benefičné a ďalšie aktivity zamerané na
získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na rozvoj činnosti Združenia
a jeho činností,
k) organizovaním voľnočasových, záujmových, kultúrnych a športových podujatí
a aktivít,
l) usporadúvaním seminárov, tréningov, výcvikov, súťaží, školení, workshopov
a kurzov,
m) poskytovaním informačných a odborných činností pre verejnosť,
n) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia a zdravého životného
štýlu,
o) aktivitami v oblasti zabezpečenia všestrannej pomoci telesne, mentálne a ťažko
zdravotne postihnutým občanom a ich rodinným príslušníkom,
p) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja životného prostredia,
q) aktivitami v oblasti vedy a výskumu,
r) aktivitami v oblasti športu, telesnej kultúry a voľnočasových aktivít,
s) charitatívnou a dobročinnou činnosťou,
t) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektami,
u) propagovaním svojej činnosti,
v) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov a materiálno -
technickou podporou,
w) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov alebo aktivít
na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade
so záujmami Združenia.


Článok IV.

Členstvo v Združení
1. Členstvo v Združení je dobrovoľné a člen musí súhlasiť so stanovami Združenia.
2. Členom Združenia sa môže stať:
4
Stanovy občianskeho združenia Farmárikovia OZ
a) občan Slovenskej republiky, alebo
b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo
c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky,
alebo
d) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
3. O prijatí člena rozhoduje predseda alebo podpredseda. Na prijatie za člena nie je
žiadny právny nárok.
4. Výšku, formu, splatnosť a ostatné podmienky platenia členského príspevku a iných
poplatkov členov Združenia upraví rozhodnutím predseda a podpredseda.
5. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena,
b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
c) zánikom Združenia,
d) vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedu alebo podpredsedu,
e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení člena za úmyselný
trestný čin.


Článok V.

Práva a povinnosti členov Združenia
1. Člen Združenia má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov Združenia,
b) podieľať sa na činnosti Združenia,
c) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a návrhmi.
2. Člen Združenia má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy Združenia,
b) plniť uznesenia orgánov Združenia,
c) prispievať k naplneniu cieľov Združenia podľa čl. III.


Článok VI.

Orgány Združenia
1. Orgány Združenia sú:
a) Členská schôdza,
b) Predseda,
c) Podpredseda.
2. Členská schôdza je najvyšší orgán Združenia a skladá sa zo všetkých členov
Združenia. Členská schôdza sa schádza minimálne raz za rok. Členskú schôdzu
zvoláva a vedie predseda alebo podpredseda.
3. Členská schôdza:
a) schvaľuje zmeny stanov,
b) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu.
4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolal predseda alebo podpredseda a je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia. Na platné prijatie
uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov.
5. Predseda a podpredseda je najvyšší výkonný orgán Združenia, ktorý je za svoju
činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
6. Predseda a podpredseda sú volení členskou schôdzou na päť rokov.
5
Stanovy občianskeho združenia Farmárikovia OZ
7. Predseda a podpredseda:
a) riadi a organizuje činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,
b) zvoláva členskú schôdzu,
c) schvaľuje program Združenia na najbližšie obdobie,
d)pripravuje návrh zmien stanov,
e)poveruje členov Združenia plnením povinností a úloh na konkrétnom úseku,
f) rozhoduje o prijatí členov a vylúčení členov.


Článok VII.

Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom Združenia je predseda a podpredseda, pričom sú oprávnení
konať a podpisovať v mene Združenia každý samostatne.


Článok VIII.

Hospodárenie združenia
1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
2. O nakladaní s finančnými a materiálovými prostriedkami Združenia rozhoduje
Predseda.
3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok Združenia tvoria dary od
fyzických osôb a právnických osôb, dotácie, granty a príspevky od iných právnických
osôb, orgánov verejnej správy alebo štátu, príjmy z členských príspevkov, príjmy
z verejných zbierok, príjmy z poukázaného podielu zo zaplatenej dane, príjmy
a výnosy z činnosti alebo majetku Združenia a príjmy z podnikateľskej činnosti ako
doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými právnymi predpismi
alebo ďalšie zdroje získané v súlade s platnými právnymi predpismi.


Článok IX.

Záverečné ustanovenie
1. Združenie založil prípravný výbor, ktorý schválil prvé stanovy.
2. Združenie vzniklo registráciou Združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
3. Združenie sa zrušuje na základe uznesenia Členskej schôdze, zlúčením s iným
združením, dobrovoľným rozpustením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
4. Pri zrušení Združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkovo-právne
vyrovnanie likvidátor menovaný Členskou schôdzou. Členská schôdza zároveň
rozhoduje o použití likvidačného zostatku. Členská schôdza oznámi zrušenie
združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Likvidátor podá návrh na výmaz
do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
5. Pri majetkovom vysporiadaní sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1992 Zb.
Obchodný zákonník o likvidácii obchodných spoločností. Majetkové vysporiadanie sa
nevyžaduje, ak majetok združenia prechádza po zlúčení na iné Združenie.
6. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
7. Ak sa niektoré ustanovenie stanov stane neplatným v dôsledku zmeny právnych
predpisov, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení stanov.
6
Stanovy občianskeho združenia Farmárikovia OZ
8. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Členskou schôdzou
a účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.
9. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členskou schôdzou Združenia, ktorá sa
konala dňa ...........2023.


V Bratislave dňa ...........2023

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať